Regulamin

§ 1 Warunki ogólne

 1. Właścicielem i zarządzającym serwisem internetowym www.szybkidruk.net zwanym dalej Serwisem jest Agencja reklamowa Jarograf z siedzibą w Śremie, zwanym dalej Jarograf.

 2. Oferta Serwisu kierowana jest do  podmiotów instytucjonalnych, czyli firm.

 3. Regulamin określa zakres odpowiedzialności firmy Jarograf oraz prawa i obowiązki Klienta korzystającego z Serwisu.

 4. Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Klientem a firmą Jarograf.

 5. Klient wyraża wolę na realizację zlecenia i przyjmuje na siebie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez firmę Jarograf.

 6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 7. Klient rejestrując się wyraża w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204) zgodę na otrzymywanie w formie poczty elektronicznej komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz listów informujących o bieżących działaniach firmy Jarograf związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.

§ 2 Zamówienie i jego realizacja

 

 1. Zamówienie w Serwisie można składać wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz dopełnieniu procedury rejestracyjnej, w wyniku której zostaną nadane indywidualne konto i hasło do Serwisu. Zamówienie składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z oferty Serwisu.

 2. Pliki dostarczone do Serwisu należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną w linku "Jak przygotować projekt?".

 3. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Klienta, jako niepodlegającego realizacji.

 4. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone lub zawirusowane będą wstrzymywane do realizacji do czasu dostarczenia przez Klienta plików wolnych od w/w wad. O fakcie tym firma Jarograf informuje Klienta w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu błędu, jednak nie później niż w dniu realizacji zlecenia. Za powstałe w wyniku tego opóźnienie Jarograf nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3 Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

 1. Terminy realizacji zleceń dla poszczególnych produktów podane są bezpośrednio na stronie przy danej pozycji.

 2. Terminy realizacji zamówień podane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz.12:00 okres realizacji zlecenia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu złożenia zmówienia. W przypadku zleceń, które wpłynął do serwisu po godz. 12:00, okres realizacji zlecenia jest liczony od godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.

 3. Zamówienie na zbiór produktów o różnych terminach realizacji zostanie wykonane w całości w terminie dotyczącym produktu, dla którego podano najdłuższy czas realizacji.

 4. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np.: awaria maszyny, brak dostawy prądu itp.), które uniemożliwiają realizację zlecenia w terminie, Jarograf może nie dotrzymać terminu realizacji i wydłużyć go o czas trwania awarii czy usterki. O fakcie tym Jarograf informuje Klienta.

 5. Jarograf zastrzega sobie prawo do odejścia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. 

§ 4 Odpowiedzialność za jakość

 1. Drukarnia gwarantuje wykonanie usługi z najwyższą jakością, jaką umożliwia posiadany przez firmą Jarograf proces technologiczny.

 2. Prace z nadesłanych plików wchodzące w skład zamówienia będą realizowane w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Jarograf nie sprawdza, nie dokonuje poprawek i modyfikacji dostarczonych plików.

§ 5 Bezpieczeństwo danych

 1. Jarograf gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich w celach związanych z działaniem Serwisu i należytą realizacją zamówień.

 2. Jarograf zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim plików dostarczonych do zamówień. 

§ 6 Ceny

 1. Cena realizacji usługi jest uzależniona od rodzaju wybranego produktu oraz pozostałych usług.

 2. Do cen, które są cenami netto doliczany jest podatek VAT.

 3. Cena nie obejmuje kosztu przesyłki.

§ 7 Płatności

 1. Płatność za usługi i produkty zamawiane w Serwisie może być dokonana płatnościami internetowymi lub kartą płatniczą, gotówką kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki, gotówką przy odbiorze osobistym.

 2. Wybór sposobu płatności dokonywany jest przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 8 Reklamacje

 1. Klient niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawierającej zrealizowane przez Jarograf zlecenie zobowiązany jest sprawdzić zrealizowane zlecenie, co do ilości, braków, zagwarantowanych właściwości etc. Reklamacje dotyczące zrealizowanego zlecenia należy zgłaszać w formie pisemnej w okresie 7 dni od chwili otrzymania przesyłki.

 2. Klient ma obowiązek udostępnienia całości reklamowanego zlecenia Jarograf celem potwierdzenia jego wady. Brak jakiejkolwiek części reklamowanego zlecenia nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 21 dni roboczych od otrzymania przez Jarograf reklamowanego zlecenia, Jarograf poinformuje Klienta o sposobie rozwiązania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Jarograf ponosi koszty związane z dostarczeniem i ponownym wysłaniem reklamowanego zlecenia.

 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Jarograf zobowiązuje się do pisemnego jej uzasadnienia, a koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego zlecenia ponosi Klient.

 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towaru. Klient zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej. Protokół reklamacyjny należy niezwłocznie dostarczyć do firmy Jarograf. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie zostaną uwzględnione.

§ 9 Inne postanowienia

 1. Jarograf zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu.