Reklamacje

    1. Klient niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawierającej zrealizowane przez Jarograf zlecenie zobowiązany jest sprawdzić zrealizowane zlecenie, co do ilości, braków, zagwarantowanych właściwości etc. Reklamacje dotyczące zrealizowanego zlecenia należy zgłaszać w formie pisemnej w okresie 7 dni od chwili otrzymania przesyłki.

    2. Klient ma obowiązek udostępnienia całości reklamowanego zlecenia Jarograf celem potwierdzenia jego wady. Brak jakiejkolwiek części reklamowanego zlecenia nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

    3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 21 dni roboczych od otrzymania przez Jarograf reklamowanego zlecenia, Jarograf poinformuje Klienta o sposobie rozwiązania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Jarograf ponosi koszty związane z dostarczeniem i ponownym wysłaniem reklamowanego zlecenia.

    4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Jarograf zobowiązuje się do pisemnego jej uzasadnienia, a koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego zlecenia ponosi Klient.

    5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towaru. Klient zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej. Protokół reklamacyjny należy niezwłocznie dostarczyć do firmy Jarograf. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie zostaną uwzględnione.